Jump to content


Photo

สวรรค์ในชั้นต่าง ๆ


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 ][-Tud-][-Inw-][

][-Tud-][-Inw-][

    สมาชิก...ขาจร

  • VIP
  • PipPip
  • 392 posts
  • Gender:Female
  • Location:Some where on earth

Posted 11 October 2007 - 11:52 AM

ความเชื่อในเรื่องของสวรรค์ หรือ เทวดาในพระพุทธศาสนา นั้น ดูจะต่างจากฮินดู ,พวกตะวันตก และ ชนชาติอื่น ๆ มาก ด้วยเหตุที่เชื่อว่า สวรรค์นั้น เป็นดินแดนที่อยู่นอกโลกของเราออกไป หรือ เป็นดินแดนอีกมิติหนึ่ง ที่ไม่ปะปนกับมนุษย์ หรือ สัตว์ในภพภูมิอื่น เช่น เดรัจฉาน, เปรต อสุรกาย , นรก เป็นภพภูมิที่เรียกว่า สุคติภูมิ มีด้วยกัน ๖ ชั้น ได้แก่

สวรรค์ชั้นที่หนึ่ง เรียกว่า ชั้นจตุมหาราชิกา มีเทวราชผู้ปกครองถึง ๔ พระองค์ อยู่ประจำ ๔ ทิศ มีหน้าที่ปกปักรักษาโลกมนุษย์ จึงได้ชื่อว่า ?ท้าวจตุโลกบาล? ทิศเหนือได้แก่ ท้าวเวสสุวัณมหาราชทิศใต้ ได้แก่ ท้าววิรุฬหกมหาราช, ทิศตะวันออก ได้แก่ ท้าวธตรฐมหาราช และ ทิศตะวันตก ได้แก่ ท้าววิรูปักษ์มหาราช นอกจากเป็นที่อยู่ของพวกเทวดาชั้นต่ำ แล้ว ยังเป็นที่อยู่ของพวกคนธรรพ์, อนันตยักษ์ ครุฑรา, นาคราช, กุมภัณฑ์, กินนร ฯลฯ อีกด้วย

สวรรค์ชั้นที่สอง เรียกว่า ชั้นดาวดึงส์ เป็นชั้นที่เราท่านรู้จักกันดี และถ้าหากใครได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นนี้อย่างละเอียดแล้ว ก็อยากจะไปอยู่ด้วยกันทุกคน มีเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ ถือเป็นเทพเจ้าที่ปกปักคุ้มครองพระพุทธศาสนา และชาวโลก เวลาโลกประสบภัย หรือ คนดีตกทุกข์ได้ยาก ท่านจะต้องเสด็จลงมาโปรด หรือ ให้ความช่วยเหลือเสมอ พระนามของท่านก็คือ ?พระอินทร์? หรือมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า ?สมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้า? สวรรค์ชั้นนี้ คนโบราณสมมติว่าตั้งอยู่บนยอดเขาที่เรียกว่า?สิเนรุ? และชั้นที่หนึ่งสมมติว่าอยู่บนยอดเขา ?ไกรลาศ? ซึ่งต่ำกว่ายอดเขาสิเนรุ และที่สูงกว่ายอดเขาสิเนรุ ก็คือ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเป็นที่อยู่ของมหาเทพทั้งสามของฮินดู ที่ไทยเรารับความเชื่อเข้ามาโดยพวกพราหมณ์ คือ พระอิศวร, พระพรหม และ พระนารายณ์

แต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้ว เชื่อว่า เทวดาไม่ได้อยู่บนเขา แต่อยู่ในภพภูมิต่างหาก นอกโลกออกไป หรือ สูงกว่าโลกเรา โดยชั้นที่หนึ่ง จะสูงกว่าเท่าไรนั้น ไม่ทราบได้ ไม่มีใครเคยวัด หรือ เคยบอก แต่ชั้นที่สองนั้น สูงกว่าชั้นที่หนึ่งถึงหนึ่งเท่าตัว และชั้นที่สาม ก็สูงกว่าชั้นที่สอง หนึ่งเท่าตัว ชั้นที่สี่ ห้า หก ต่างก็สูงกว่ากันขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าตัวเช่นเดียวกัน

สวรรค์ชั้นที่สาม เรียกว่า ชั้นยามา มีเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ ที่คนไทยทุกท่านรู้จักกันดี ในฐานะผู้ปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยมาทุกยุคทุกสมัย ได้แก่ พระสยามเทวาธิราชเจ้า

สวรรค์ชั้นที่สี่ เรียกว่า ชั้นดุสิต มีเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ปกครองอยู่ ชื่อก็ดูคุ้นหู เพราะครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าของเรา ก่อนที่จะจุติมาในโลกมนุษย์ ในพระชาติสุดท้าย เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในนามของ เจ้าชายสิทธัตถะ นั้น ท่านได้อยู่ และเป็นใหญ่ในสวรรค์นี้มาก่อน ทรงพระนามว่า ท้าวสันต์ดุสิตเทวราช สวรรค์ชั้นนี้ มักจะเป็นที่อยู่ของเทวดาที่รักสงบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรม จึงเป็นที่อยู่ของเทวดาพระโพธิสัตว์ หรือ เทวดาที่มีส่วนสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า เสียส่วนมาก เช่น อดีตพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน (องค์ที่ ๔ ในภัทรกัปป์นี้ พระนาม พุทธโคดม) เมื่อละจากโลกมนุษย์แล้ว ก็มาอุบัติในสวรรค์ชั้นนี้ คือ เทพบุตรมายา หรือ อดีตชาติคือ พระนางสิริมหามายา นั่นเอง

สวรรค์ชั้นที่ห้า เรียกว่า ชั้นนิมมานรดี มีเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ปกครอง ทรงพระนามว่า ท้าวนิมมานรดีเทวาธิราช สวรรค์ชั้นนี้ ดูจะไม่คุ้นหูคนทั่วไปสักเท่าไรนัก แต่คนที่อยู่ย่านบางแค กทม. คงคุ้นหู เพราะมีวัดหนึ่งในย่านนั้น ใช้ชื่อนี้ เป็นชื่อวัด

สวรรค์ชั้นที่หก เรียกว่า ชั้นปรนิมิตตวสวัตตี แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นศุภเทพ และมารเทพ จึงมีเทวราชผู้ปกครองถึง ๒ พระองค์ แยกกันปกครอง ไม่ปะปนกัน คือ ฝ่ายที่เป็นศุภเทพ หรือเทวดาสัมมาทิฐิ มีเทวราชผู้ปกครองทรงพระนามว่า ท้าวปรนิมิตตนรดีเทวาธิราช ฝ่ายที่เป็นมารเทพ หรือ เทวดามิจฉาทิฐิ มีเทวราชผู้ปกครอง ทรงพระนามว่า ท้าวปรนิมิตตวสวัตตีมาราธิราช เหตุที่สวรรค์ชั้นนี้มีเทพมารก็เนื่องจาก เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าของเรา ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือนหกนั้น เทวราชฝ่ายที่เป็นมาร ได้จำแลงกายเป็นพระยามาร พร้อมเหล่าพลมาร ขัดขวางการตรัสรู้ธรรม แต่ก็ ต้องพ่ายแพ้แก่ทศบารมีในที่สุด ทั้งนี้ก็เพราะความอิจฉาริษยา ที่ตนเองน่าจะได้ลงมาตรัสรู้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าตนเองได้บำเพ็ญบารมีมาก่อน แต่กลับไม่มีเทพพรหมองค์ใดทูลเชิญให้จุติมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อถูกตัดหน้าก็เกิดมิจฉาทิฐิ เลยกลั่นแกล้งด้วยวิธีการต่าง ๆ พูดง่าย ๆ ก็คือ เทพมารองค์นี้ ท่านเป็นเทพพระโพธิสัตว์ ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั่นเอง ปัจจุบันท่านละมิจฉาทิฐิแล้ว หลังจากที่ถูกพระอุปคุตเถระเจ้าปราบ และทรมาน นับว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่เราชาวพุทธ ควรเคารพกราบไหว้อีกองค์หนึ่ง
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users