Jump to content


innone

Member Since 17 Nov 2016
Offline Last Active Dec 06 2016 07:56 PM

Posts I've Made

In Topic: อยากให้ผู้ชายที่ชอบกะเทยกล้าแสดงตัว

17 November 2016 - 11:24 PM

ชอบกระเทยเหมือนกันครับ ชอบแบบยังไม่แปลงอะ ส่วนตัวเคยคบกับกระเทยมาก่อน ตอนนั้นรุกรับสลับกับแฟนเก่าครับ มาลองคุยๆกันดูก่อนได้นะครับ